Algemene Voorwaarden

Terug Gebruikersvoorwaarden Memory Page

Memory Page is een online dienst die u toelaat om online een herdenkingspagina te maken voor een overleden dierbare en/ of voor uzelf, deze te delen en die van andere te bekijken. Op Memory Page (de "Website" of “Dienst/ Diensten”) is het mogelijk om bij herdenkingsites van anderen, reacties en andere informatie te plaatsen via het wereldwijde web, via mobiele apparaten (de “Mobiele Software”) of via andere partijen. We noemen de Website die beschikbaar is, hetzij rechtstreeks toegankelijk, of via de Mobiele Software, onze “diensten”.

Memory Page diensten worden geleverd door Memory Page V.O.F., echter zullen we verwijzen naar ons bedrijf en service als "Memory Page" om zaken eenvoudig te houden. Zoals alle online-diensten, moeten we Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") hebben. Lees deze voorwaarden zorgvuldig, en contacteer ons via info@memorypage.nl als je vragen hebt. Door de toegang tot of het gebruik van de diensten van Memory Page, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en aan onze Privacy Policy, of u een geregistreerde gebruiker van onze diensten bent of niet. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers, geregistreerde Gebruikers en anderen die toegang krijgen tot onze Diensten ("Gebruikers").

1. Het delen van uw inhoud

Uw content. Memory Page stelt u in staat inhoud te plaatsen op onze Dienst, inclusief foto's, opmerkingen en andere materialen. Alles wat je uploadt, post, deelt, of anderszins beschikbaar stelt op onze Dienst, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) van dergelijke informatie, wordt aangeduid als "Gebruikersinhoud". U behoudt alle rechten van alle Gebruikersinhoud die u plaatst op onze Dienst voor zover u daarbij deze Voorwaarden in acht neemt.

1.1. Hoe Memory Page en andere gebruikers je content mogen gebruiken. Met inachtneming van de door u ingestelde accountinstellingen, geeft u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, wereldwijd geldige licentie aan gebruik, weergeven, reproduceren, verplaatsen, te wijzigen, herschikken, en distribueren van uw Gebruikersinhoud op Memory Page ten behoeve van de exploitatie en het verstrekken van de Dienst (en) voor u en voor onze andere Gebruikers. Niets in deze Voorwaarden beperkt de rechten van Memory Page ten opzichte van de Gebruikersinhoud. Houdt er rekening mee dat Memory Page een publiek platform is, en dat andere Gebruikers kunnen zoeken in het door u geplaatste materiaal (Gebruikersinhoud), het mogen bekijken, gebruiken, of opslaan van al de Gebruikersinhoud die u publiekelijk toegankelijk maakt via onze Dienst.

1.2. Hoe lang houden we uw inhoud: Na het beëindigen of uitschakelen van uw account, of als u een Gebruikersinhoud verwijdert van het account dat u als Administrator beheert, kan Memory Page uw gebruikersnaam behouden voor een commercieel redelijk termijn voor back-up, archivering, of analytische doeleinden. Bovendien mogen Memory Page en andere Gebruikers de Gebruikersinhoud die u ooit publiekelijk of deels publiekelijk hebt gepubliceerd blijven tonen, reproduceren, wijzigen, herschikken of verspreiden op onze Dienst.

1.3. Uw verantwoordelijkheid voor uw Gebruikersinhoud:

i. Tegenover Memory Page en onze gemeenschap. Memory Page zorgt voor een creatieve, serene en positieve plek voor u om te kunnen gedenken en informatie te delen. Om dit zo te houden, verzoeken wij u akkoord te gaan met onze Memory Page Standaard en deze goed in u op te nemen. Wij behouden het recht, maar zijn niet verplicht, om welke reden dan ook enig Gebruikersinhoud te verwijderen van onze Dienst, die naar onze mening deze Voorwaarden schenden. Weest u alstublieft een goede burger op Memory Page en respecteer onze Diensten en onze Gebruikers.

ii. Aan derden. Memory Page waardeert en respecteert de rechten van derden en de Gebruikersinhoud van anderen en verwacht dit ook van u. U gaat er daarom mee akkoord dat Gebruikersinhoud die u op onze Dienst plaatst niet in strijd is met de wet of inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele eigendom (hierna gedefinieerd) of publicitaire rechten of rechten van privacy of andere rechten van derden. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de Gebruikersinhoud te verwijderen van onze Dienst om welke reden dan ook, met inbegrip van Gebruikersinhoud die naar onze mening deze Voorwaarden schendt. Het is belangrijk dat u begrijpt dat uzelf in de beste positie verkeert om te weten of de materialen die u op onze Dienst plaatst wettelijk zijn toegestaan. We vragen u dan ook dat u zorgvuldig en voorzichtig bent bij het maken van deze beslissing. Wij vragen u met voorzorg om te gaan met Gebruikersinhoud die beschikbaar is op onze Dienst, inclusief Gebruikersinhoud die u van andere kunt opslaan.

1.4.Definitie van het intellectuele eigendom. Wanneer we verwijzen naar "intellectuele eigendomsrechten" in deze Voorwaarden verstaan ​​we alle patentrechten, auteursrechten, morele rechten, rechten van publiciteit, handelsmerken, handels-, model- en servicemerk rechten (en bijbehorende goodwill), bedrijfsgeheimen, en alle andere intellectuele eigendom en eigendomsrechten zoals nu kunnen bestaan ​​of in de toekomst zullen ontstaan, en alle aanvragen voor een van deze rechten en registraties, vernieuwingen en uitbreidingen van een van deze rechten, in elk geval volgens de wetten van een staat, land, gebied of ander rechtsgebied.

1.5.Feedback die u kunt bieden: Wij hechten waarde aan het horen van feedback van onze Gebruikers en zijn altijd geïnteresseerd in het leren over manieren die we kunnen gebruiken om Memory Page nog beter te maken. U kunt uit uzelf contact opnemen of wij kunnen u uitnodigen om opmerkingen, ideeën of feedback te geven over onze Dienst, inclusief maar niet beperkt tot, over hoe wij onze Dienst of onze producten kunnen verbeteren. Door het inzenden van Feedback, gaat u ermee akkoord dat Memory Page hier vrijelijk gebruik van kan maken zonder enige beperking of dat zij enige vergoeding aan u verschuldigd is of zal zijn. Uw inzending zal Memory Page niet verplichten tot vertrouwelijkheid of geheimhouding en wij zijn vrij om uw Feedback naar eigen goeddunken (gratis) te gebruiken, openbaar te maken of anderszins te exploiteren zonder enige beperking en zonder bijkomende vergoeding aan u. Door acceptatie van uw inzending, hoeft en doet Memory Page in geen geval afstand van andere rechten van soortgelijke of verwante feedback die eerder bekend was bij Memory Page, of die is ontwikkeld door haar werknemers, of verkregen uit andere bronnen dan u zelf.

2. Memory Page inhoud

2.1. Memory Page inhoud. Met uitzondering van de Gebruikersinhoud, is de Dienst zelf en alle content en ander materiaal opgenomen op of binnen de Dienst, plus alle intellectuele eigendomsrechten in of met betrekking tot de Dienst, of een dergelijke inhoud of een andere zaak ("Memory Page Inhoud"), eigendom van Memory Page en haar licentiegevers. Zoals uitdrukkelijk is bepaald in deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord niets te gebruiken, te wijzigen, reproduceren, distribueren, verkopen, licentie te verlenen, of op andere wijze inhoud van Memory Page te exploiteren zonder onze toestemming. Elke vorm van exploitatie zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan en onrechtmatig en hierdoor verbeurt u een direct opeisbare boete van € 50.000 en een boete van € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Voorgaande laat echter onverlet dat Memory Page op u de daadwerkelijk door haar geleden schade verhaalt.

2.2. Onze licentie voor u. Onder de voorwaarden en bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden, verlenen wij u een licentie om de Dienst, met inbegrip van toegang tot en het bekijken van Memory Page inhoud, te gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zodat u uw dierbaren kunt herdenken, kunt praten over maatschappelijke kwesties, eventueel kunt discussiëren over zaken van openbaar belang en zelf gebruik kunt maken van alle functionaliteiten op onze Dienst. Memory Page mag deze licentie op ieder moment om welke reden beëindigen met of zonder bekendmaking van de reden daartoe. Met uitzondering van de rechten en licenties die expliciet worden verleend, behoudt Memory Page alle andere rechten en geen andere rechten worden verleend door implicatie of anderszins.

3. Beleid van het auteursrecht

Memory Page heeft zich onderheven aan het Beleid van het auteursrecht en deze uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, alsook de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act. Voor meer informatie, lees dan ons Beleid van het auteursrecht .

4. Met behulp van Memory Page

4.1. Wie kan gebruik maken van Memory Page. U mag de Dienst alleen gebruiken als u een bindend contract met Memory Page aangaat en alleen in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle van toepassing zijnde lokale, provinciale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften. Elk gebruik of toegang tot de Dienst door personen onder de 14 jaar is ten strengste verboden. Omdat we de Memory Page gemeenschap honoreren, is de Dienst niet beschikbaar voor Gebruikers die eerder door Memory Page van de Dienst zijn verwijderd.

4.2. Memory Page rekeningen. Het aanmaken van een account bij Memory Page geeft u toegang tot de Diensten naar eigen goeddunken. We kunnen verschillende soorten accounts hanteren voor verschillende soorten Gebruikers. Als u een account aanmaakt voor rekening van een onderneming, organisatie of andere partij, dan betekent (a) “U” zowel uzelf alsook deze partij, en (b) u verklaart en garandeert dat u een bevoegde vertegenwoordiger van de andere partij bent met het gezag de partij te binden aan deze voorwaarden en dat u akkoord gaat met deze voorwaarden namens deze partij. Door verbinding te maken met Memory Page en een service van derden (bijvoorbeeld Facebook of Twitter), geeft u ons toestemming om toegang te krijgen tot uw informatie en de informatie te gebruiken uit de betreffende dienst zoals toegestaan ​​door deze Dienst en het opslaan van uw log-in referenties voor deze Dienst. Voor meer informatie over de soorten gegevens die wij van deze diensten van derden gebruiken verwijzen wij u naar onze Privacy Policy. U gaat ermee akkoord geen gebruikersnamen te gebruiken die kwetsend, obsceen of aanstootgevend zijn voor anderen. Wij behouden ons het recht om van u te eisen dat u uw gebruikersnaam of andere titels in uw account op elk moment en om welke reden dan ook moet wijzigen, naar ons eigen inzicht en goeddunken.

4.3. Het beëindigen van uw account. U kunt uw account op elk moment beëindigen door middel van het sturen van een e-mail naar info@memorypage.nl. We kunnen het tijdelijk of definitief beëindigen van uw account uitstellen of de toegang tot de Dienst weigeren om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u of aansprakelijkheid jegens u, ook als dat inbreuk zou maken op een bepaling in onze eigen Voorwaarden of Privacy Policy. Bij beëindiging van uw gebruik van de Dienst, blijft u gebonden aan de artikelen 1.1 (Hoe Memory Page en andere Gebruikers uw inhoud kunnen gebruiken), 1.2 (Hoe lang we uw inhoud opslaan), 1.4 (definitie van de intellectuele eigendom), 1.5 (Feedback die u verstrekt), 2.1 (Memory Page Inhoud), 3 (Beleid van het auteursrecht), 4.3 (Het beëindigen van uw account), 4.6 (uw interacties met andere Gebruikers), en artikel 6 tot en met 12 van deze Voorwaarden. Voor informatie over hoe uw Gebruikersinhoud zal worden behandeld na een beëindiging van uw account, zie hierboven de "Hoe lang we uw Gebruikersinhoud bewaren" sectie.

4.4. Uw verantwoordelijkheid voor uw account. Wanneer u zich registreert en uw Memory Page account maakt, moet u ons juiste en volledige informatie verstrekken. Zorg ervoor dat u ons voorziet van up to date contactinformatie over uzelf, zodat we weten hoe we u kunnen bereiken. Wij raden u aan "sterke" wachtwoorden (wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters en cijfers bezitten) te gebruiken voor uw account. U bent zelf verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt op uw account en u zult uw account login en wachtwoord veilig moeten bewaren. U moet Memory Page onmiddellijk op de hoogte brengen bij een inbraak van uw account of aantasting van uw persoonlijke gegevens door derden of als u bewust wordt van ander ongeautoriseerd gebruik van uw account.

4.5. Wijzigingen aan de Dienst. Hier bij Memory Page, zijn we altijd aan het innoveren en aan het zoeken naar manieren om onze Gebruikers te voorzien van nieuwe en innovatieve functies en diensten. Daarom kunnen wij, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen aan de Dienst; functies toevoegen, stoppen met het verstrekken van de Dienst of functies van de Dienst, aan u of aan Gebruikers in het algemeen; of gebruik maken van limieten van gebruik van de Dienst. Door na deze wijzigingen het gebruik te continueren, geeft u uitdrukkelijk aan deze wijzigingen te accepteren en met de eventuele gewijzigde gebruiksvoorwaarden daarvan in te stemmen.

4.6. Uw interacties met andere Gebruikers. Houdt er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw interacties met andere Gebruikers. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om geschillen tussen u en andere Gebruikers te controleren. Memory Page is niet aansprakelijk voor uw interacties met andere Gebruikers, of voor het handelen of nalaten van Gebruikers van onze Dienst. Help mee om van Memory Page een positieve en respectvolle gemeenschap te maken.

5. Privacy en Beveiliging

Wij geven om de privacy en veiligheid van onze Gebruikers. U begrijpt dat door het gebruik van onze Dienst u instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens en geaggregeerde gegevens zoals uiteengezet in onze Privacy Policy en dat uw persoonlijk identificeerbare informatie verzameld, gebruikt, overgebracht en verwerkt worden in Nederland. Ondanks dat we werken aan de veiligheid van uw Gebruikersinhoud en account, kan Memory Page niet garanderen dat onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze veiligheidsmaatregelen te verslaan of omzeilen. U erkent dat u uw informatie op eigen risico verstrekt.

6. Links naar derden, sites en diensten

De Dienst kan links bevatten naar websites van derden, adverteerders, diensten, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten die niet eigendom zijn van of worden gecontroleerd door Memory Page. Memory Page steunt of verleent geen goedkeuring aan en draagt of neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke sites van derden, informatie, materialen, producten of diensten. Als u via een link op onze Dienst gebruik maakt van deze websites van derden, of enige dienst of inhoud van een derde via onze Dienst, doet u dit op eigen risico. U gaat ermee akkoord dat Memory Page geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van uw gebruik zal hebben, noch aansprakelijk gehouden kan worden voor de gevolgen van uw toegang via onze Dienst tot een website van derden, of gebruik van de diensten of de inhoud van derden.

7. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord en stelt Memory Page schadeloos samen met haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, tegen alle claims, processen, gedingen, geschillen, eisen, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot, redelijke wettelijke en boekhoudkundige kosten (inclusief de kosten van de verdediging van claims, rechtszaken die worden ingesteld door derde partijen), uit of in enig opzicht verband houdend met (I) uw toegang tot of het gebruik van de Diensten of Memory Page Inhoud, (II) uw Gebruikersinhoud, of (III) uw schending van een van de bepalingen van de Voorwaarden of de Privacy Policy.

8. Disclaimers

De Diensten, waaronder zonder beperking alle inhoud en andere zaken, die zijn inbegrepen in de Diensten, worden u aangeboden op een "AS IS" basis, d.w.z. zoals het beschikbaar is gesteld en zonder enige vorm van garantie, expliciet, dan wel impliciet ten aanzien van het gebruik.

Zonder het voorgaande daarbij te beperken, wijst Memory Page in het bijzonder dan ook alle claims van de hand die betrekking zouden hebben op enige garantie of voorwaarde ten aanzien van de verhandelbaarheid van de Dienst, de geschiktheid voor een bepaald doel van de Dienst, het ongestoord gebruiksgenot van de Dienst of enige inbreuk van rechten als gevolg van het gebruik van de Dienst, alsook wijst zij iedere claim van de hand die zou kunnen voortvloeien uit het zaken doen en drijven van handel met betrekking tot de Dienst door Memory Page.

Memory Page neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Gebruikersinhoud die u of een andere gebruiker of een derde partij plaatsen op de Dienst of (ver)sturen naar de Dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud en de gevolgen van het plaatsen of publiceren en u gaat ermee akkoord dat wij alleen optreden als een passieve verbinding tussen uw en de online publicaties van andere gebruikers en verspreiding van uw en hun Gebruikersinhoud. U begrijpt en aanvaardt dat u kunt worden blootgesteld aan Gebruikersinhoud die onjuist, verwerpelijk, niet geschikt voor kinderen, of op andere wijze ongeschikt voor uw doel is. Indien dit het geval is, rapporteert u dit dan aan ons via onze notice and take down procedure.

9. Beperking van aansprakelijkheid

u erkent en stemt ermee in dat voor zover toegestaan door de wet, het volledige risico van uw toegang tot en het gebruik van de Diensten van Memory Page, inhoud en Gebruikersinhoud bij u rust en dat u de Diensten op eigen risico gebruikt. dat u, noch Memory Page, noch enige andere partij betrokken bij de creatie, productie of levering van de diensten aansprakelijk zal zijn voor enige incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, waaronder winstderving, verlies van gegevens of verlies van goodwill, onderbreking van de Dienst, computer beschadigingen of beschadigingen van het systeem of de kosten van vervangende producten of diensten, als gevolg van of in verband met deze Voorwaarden of onze Diensten, of uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van onze Diensten, de Gebruikersinhoud, de Memory Page inhoud, of inhoud uit communicaties, interacties of vergaderingen met andere Gebruikers van de diensten of andere personen met wie u communiceert of een interactie hebt, als gevolg van het gebruik van de Diensten, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of enige andere juridische theorie en hetzij Memory Page nu wel of niet geïnformeerd was over de mogelijkheid van zulke schade.

in geen geval is zal de totale aansprakelijkheid van Memory Page of die van haar directie, haar werknemers of agenten, als gevolg van of in verband met deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten of het niet kunnen gebruiken van de Diensten, de Gebruikersinhoud of de Memory Page inhoud, meer dan vijftig euro (€ 50) bedragen. De beperkingen van aansprakelijkheid beschreven als bovenstaande zijn de fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen Memory Page en u. Sommige jurisdicties staan uitsluitingen van bepaalde garanties of uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor bepaalde (gevolg)schade niet toe, zodat de hierboven vermelde beperkingen in dat geval op u niet van toepassing zullen zijn, doch louter de beperking die toelaatbaar wordt geacht en de Voorwaarden het meest benadert.

De Dienst wordt gecontroleerd en beheerd vanuit de vestiging in Nederland. Memory Page geeft geen enkele garantie dat de Dienst geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst in andere rechtsgebieden doen dat uit eigen beweging en zijn volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke nationale, regionale, lokale of andere wetten, statuten, richtlijnen, regels, voorschriften, en alle interpretaties of voorschriften van een regering, administratieve of regelgevende instantie of een rechtbank, met inbegrip van maar niet beperkt tot die met betrekking tot exporteren en importeren van software, technische informatie of diensten. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, is alle inhoud die te vinden is op de Dienst, allereerst gericht op particulieren, bedrijven of andere partijen in Nederland en voor zover niet in strijd met de regelgeving in andere jurisdicties tevens aan de bewoners van die jurisdicties, een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

10. Arbitrage en Toepasselijk recht:

10.1 Voor eventuele geschillen die je hebt met Memory Page, gaat u ermee akkoord om eerst contact met ons op te nemen via info@memorypage.nl om het geschil met ons op informele wijze probeert op te lossen. In het onwaarschijnlijke geval dat Memory Page niet in staat is geweest om een geschil op minnelijke wijze met u op te lossen, gaan we beiden akkoord het geschil, de claim, betwisting of onenigheid die voortvloeit uit of ontstaat in verband met of met betrekking tot deze Voorwaarden, of de schending of vermeende schending daarvan, voor te leggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht.

10.2 Nederlands recht is op deze overeenkomst, de Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien van toepassing. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat: (I) de zaak zal plaatsvinden in Nederland, en (II) de dienst wordt beschouwd als een passieve, die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie ten aanzien van Memory Page, specifiek of algemeen, op andere staatsgrond dan Nederland. De eventuele toepasselijkheid of toepassing van het verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is uitdrukkelijk uitgesloten.

11. Overige bepalingen

11.1 Kennisgevingprocedures en wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Memory Page kan mededelingen doen, ongeacht of deze meldingen wettelijk verplicht zijn of voor marketing zijn of andere zakelijke doeleinden, om u via e-mail bericht, schriftelijk of hard copy bericht, of via plaatsen van een dergelijk bericht op onze website, zoals bepaald door Memory Page naar eigen goeddunken. Memory Page behoudt zich het recht om de vorm en de middelen te bepalen van de manier van het verstrekken van kennisgevingen aan u, tenzij u ervoor hebt gekozen bepaalde middelen van kennisgeving, zoals beschreven in deze Voorwaarden en Privacy Policy uit te schakelen/ sluiten. Memory Page kan, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken dus u zou deze pagina periodiek moeten raadplegen. Wanneer we de voorwaarden in materiële vorm wijzigen, zullen we de datum van de ‘laatste wijzigingen’ aan de onderkant van deze pagina aanpassen. Uw voortgezet gebruik van de Dienst na een dergelijke wijziging vormt uw aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een van deze Voorwaarden of (een van) de toekomstige Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van de toegang tot (of stop met het doorgaan van het gebruik van) de Dienst. Memory Page is niet verantwoordelijk voor de automatische filtering die u of uw netwerkaanbieder toepast op e-mailberichten die wij sturen naar het e-mailadres dat u ons verstrekt.

11.2 Overdracht. Deze Voorwaarden, en alle (gebruiks)rechten en vergunningen die in deze Voorwaarden worden toegekend, kunnen niet worden overgedragen of enige andere wijze worden toegewezen door u aan een derde, maar kunnen slechts worden overgedragen door Memory Page aan een derde, zonder dat enige beperking van kracht is. Voor zover noodzakelijk geeft u aan een dergelijke overdracht reeds nu voor alsdan uw toestemming door het akkoord gaan met deze Voorwaarden. Elke poging tot overdracht of toewijzing door u in strijd met dit artikel is niet rechtsgeldig en nietig.

11.3 Export Control. Alle software of technologie afkomstig van Memory Page via de Dienst, is van oorsprong Nederlands en is onderworpen aan Nederlandse exportwetten en -voorschriften. Dergelijke software en technologie mag niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar bepaalde landen of die personen of partijen die een verbod hebben ontvangen van export buiten Nederland. Bovendien kunnen software en technologie verkregen uit Memory Page onderworpen zijn aan de import en export van andere landen. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle Nederlandse en buitenlandse export en import wet -en regelgeving.

11.4 Volledige overeenkomst / Scheidbaarheid. Deze Voorwaarden, alsook de Privacy Policy welke alle op de Website te vinden zijn en terug te lezen, samen met eventuele wijzigingen en eventuele aanvullende afspraken die u aangaat met Memory Page in verband met de Dienst, vormen de gehele overeenkomst tussen u en Memory Page met betrekking tot de Dienst. Indien enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door de bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van deze bepaling niet van invloed zijn op de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden, die volledig van kracht blijven.

12 Neem contact op.
Neem contact met ons op via info@memorypage.nl voor vragen over deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 19-11-2014.